گروه مهندسی ترنم آب

افزایش وام بلاعوض شبکه آبیاری تا17.500.000تومان در هکتار

طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری به استحضار میرساند متوسط هزینه کمک بلاعوض دولت براساس توافقات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ 17.500.000تومان برای هرهکتار گردید.